اما تنها دل تو بود که براى من فرو ریخت!

نه که از تو بهتر نبوده و نیست!

 

اما دل من فرو ریخته ى تو شد!

 

برو و فرسنگها از من دور شو

 

اما به من برگرد!

 

درست تو شبى که دارم ستاره هارو میشمارم

 

بیاو چراغ اتاقم رو روشن کن!

 

بى دریغ به چشمهام خیره شو و بگو؛

 

گشتم تمام دنیارو!

 

نه که از تو بهتر نبودو نیست

 

اما تنها دل تو بود که براى من فرو ریخت!

 

"راد"


/ 0 نظر / 13 بازدید